Ustawienia Regionalne Systemu i Konfiguracja Klawiatury

The system locale specifies the language settings of system services and user interfaces. The keyboard layout settings control the layout used on the text console and graphical user interfaces.

Ustawienia te moga zostać zmienione poprzez modyfikację pliku /etc/locale.conf lub za pomocą narzędzia localectl. Możesz również skonfigurować te wartości podczas instalacji systemu za pomocą graficznego interfejsu, linii komend lub za pomocą poleceń keyboard*oraz [command]*lang narzędzia Kickstart. Przeczytaj Instrukcję Instalacji Fedora aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach.

Zmiana ustawień języka

Ustawienia globalne dla całego systemu trzymane sa w pliku /etc/locale.conf, który jest w trakcie uruchamiania odczytywany przez usługę systemd. Ustawienia z /etc/locale.conf są dziedziczone przez wszystkie usługi i użytkowników, chyba ze zostana nadpisane przez konkretne programy lub użytkownika.

Podstawowy format pliku /etc/locale.conf to zestaw wartości przypisanych do zmiennych, każda w nowej linijce. Dla przykładu, ustawienie języka Niemieckiego z Angielskimi powiadomieniami w /etc/locale.conf można osiągnąć tak:

LANG=de_DE.UTF-8
LC_MESSAGES=C

Opcja LC_MESSAGES ustala język używany dla wiadomości diagnostycznych wysyłanych do standardowego wyjścia błędów. Aby ustalić dokładniej opcje języka w /etc/locale.conf, możesz użyć wielu innych opcji. Najważniejsze z nich są wypisane w Opcjach konfigurowanych w pliku /etc/locale.conf. Zapoznaj się ze stroną`locale(7)` dokumentacji man aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opcji. Opcja LC_ALL, która wypisuje wszystkie dostepne opcje nie powinna być konfigurowana w /etc/locale.conf.

Table 1. Opcje konfigurowane w /etc/locale.conf
Opcja Opis

LANG

Domyślny język ustawiony w systemie

LC_COLLATE

Zmienia sposób działania funkcji porównujących ciągi znaków w lokalnym alfabecie.

LC_CTYPE

Zmienia sposób funkcji zajmujących się przetwarzaniem i klasyfikacją znaków oraz funkcji znaków wielobajtowych.

LC_NUMERIC

Opisuje sposób, w jaki wyświetlane są liczby, uwzględniając szczegóły takie jak rozdzielanie miejsc dziesiętnych za pomocą kropki lub przecinka.

LC_TIME

Zmienia wyświetlanie aktualnego czasu między systemem 24 godzinnym a 12 godzinnym.

LC_MESSAGES

Konfiguruje ustawienia języka dla wiadomości diagnostycznych zapisywanych do standardowego wyjścia błędów.

Wyświetlanie aktualnego statusu

Polecenie localectl może być użyte aby wyświetlić lub zmienić ustawienia języka oraz układu klawiatury. Aby wyświetlić aktualne wartości, użyj opcji status:

localectl status
Example 1. Wyświetlanie aktualnego statusu

Powyższa komenda wypisze aktualny jezyk oraz układ klawiatury dla konsoli oraz systemu okien X11.

~]$ localectl status
  System Locale: LANG=en_US.UTF-8
    VC Keymap: us
   X11 Layout: n/a

Dostepne języki

Aby wypisać wszystkie języki dostepne w systemie, użyj następującego polecenia:

localectl list-locales
Example 2. Szukanie języka

Wyobraź sobie, że chcesz użyć konkretnego języka Angielskiego w swoim systemie, ale nie wiesz, czy jest dostepny. Możesz to sprawdzić wypisujac wszystkie dostępne warianty języka Angielskiego za pomocą następującej komendy:

~]$ localectl list-locales | grep en_
en_AG
en_AG.utf8
en_AU
en_AU.iso88591
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.iso88591
en_BW.utf8

rezultat polecenia skrócony

Ustawianie Języka

Aby ustawić domyślny język systemu, użyj następującego polecenia jako root:

localectl set-locale LANG=język

Zastąp język nazwą języka, znalezionego za pomocą polecenia localectl list-locales. Powyższa składnia może być również użyta do konfiguracji parametrów dla Opcji konfigurowanych w /etc/locale.conf.

Example 3. Zmiana domyślnego języka

Przykładowo, jeżeli chcesz ustawić Brytyjski Angielski jako domyślny język, wpierw znajdź nazwę tego języka używając list-locales. Następnie jako root wpisz następujące polecenie:

~]# localectl set-locale LANG=en_GB.utf8

Zmiana Układu Klawiatury

Ustawienia układu klawiatury pozwalają użytkownikowi ustawić, jaki układ klawiatury powinien być używany przez konsolę tekstową oraz graficzny interfejs użytkownika.

Wyświetlanie Aktualnych Ustawień

Jak już zostało to wspomniane wyżej, możesz sprawdzić aktualny układ klawiatury za pomocą następującego polecenia:

localectl status
Example 4. Wyświetlanie Ustawień Klawiatury

W zwróconych informacjach możesz wyczytać, jaki układ klawiatury jest ustawiony dla wirtualnej konsoli oraz systemu okien X11.

~]$ localectl status
  System Locale: LANG=en_US.utf8
    VC Keymap: us
   X11 Layout: us

Wyświetlanie listy dostępnych Układów Klawiatury

Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych układów klawiatury dostępnych w twoim systemie, użyj polecenia:

localectl list-keymaps
Example 5. Szukanie konkretnego Układu Klawiatury

Możesz użyć polecenia grep aby przeszukać wynik zwrócony przez poprzednie polecenie, aby odnaleźć nazwę konkretnego układu klawiatury. Zwykle dostępnych jest więcej niż jeden układ klawiatury dla Twojego aktualnego języka. Dla przykładu, aby znaleźć wszystkie Czeskie układy klawiatury, wpisz:

~]$ localectl list-keymaps | grep cz
cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwerty
cz-us-qwertz
sunt5-cz-us
sunt5-us-cz

Ustawianie Układu klawiatury

Aby ustawić domyślny układ klawiatury dla swojego systemu, wpisz poniższe polecenie jako root:

localectl set-keymap układ_klawiatury

Zastąp układ_klawiatury nazwą układu z listy którą otrzymałeś poprzez wywołanie polecenia localectl list-keymaps. Jeżeli nie podano opcji --no-convert, wybrane ustawienie stanie się też domyślnym układem klawiatury dla systemu okien X11, po znalezieniu najbliżej pasującego układu klawiatury X11. Działa to też w drugą stronę, można podać oba układy klawiatury za pomocą wywołaniu następującego polecenia jako root:

localectl set-x11-keymap układ_klawiatury

Jeżeli chcesz, aby układ klawiatury X11 różnił się od tego używanego w konsoli, użyj opcji --no-convert.

localectl --no-convert set-x11-keymap układ_klawiatury

Dzięki tej opcji, układ klawiatury X11 jest ustawiany bez modyfikacji wcześniej ustalonego układu dla konsoli.

Example 6. Ustawianie Układu Klawiatury X11 Osobno

Wyobraźmy sobie, że chcesz używać Niemieckiego układu klawiatury w interfejsie graficzznym, ale w konsoli używać amerykańskiego układu klawiatury. Aby to osiągnąć, wywołaj następujace polecenie jako root:

~]# localectl --no-convert set-x11-keymap de

Możesz sprawdzić, czy ustawienia są poprawne sprawdzając aktualny status:

~]$ localectl status
  System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
    VC Keymap: us
   X11 Layout: de

Poza układem klawiatury (_układ_klawiatury), można podać trzy dodatkowe parametry:

localectl set-x11-keymap układ_klawiatury model wariant opcje

Zastąp model nazwą modelu klawiatury, a wariant oraz opcje z odpowiednim wariantem klawiatury oraz opcjami, dzięki czemu możesz rozszerzyć dostępne zachowanie klawiatury. Te opcje domyślnie nie są ustalone. Aby dowiedziec sie więcej o Modelach X11, Wariantach X11 i Opcjach X11 zapoznaj się z dokumentacją man kbd(4).

Consider this option if using gnome

This should work if the following conditions apply:

 • Using gnome as the desktop environment

 • Your layout is not listed under Settings → Keyboard → Input Sources

In your terminal type in:

gsettings set org.gnome.desktop.input-sources show-all-sources true

after pressing return, try looking under your keyboard settings again as there should be a lot more options available. As the proper source for help is gnome in this case, here is more information from gnome:

Dodatkowe materiały

Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji układu klawiatury w Fedorze, zapoznaj się z następującymi materiałami:

Dokumentacja zainstalowana w systemie
 • localectl(1) — dokumentacja dla polecenia localectl opisuje jak używać tego narzędzia do konfiguracji ustawień języka i układu klawiatury systemu.

 • loadkeys(1) — dokumentacja dla polecenia loadkeys zawiera więcej informacji na temat tego, jak użyć tego narzędzia do zmiany układu klawiatury w wirtualnej konsoli.