Ytterligare policyer

  • Rådet kommer ha ett ordinarie möte ansikte mot ansikte i november varje år. Regionen kommer bero på var rådsmedlemmarna finns för tillfället. Vi kommer även hålla personliga möten vid Flock och DevConf.CZ för de rådsmedlemmar som deltar.

  • Fedora Magazine är mötesplatsen för artiklar riktade till användare och Community Block är mötesplatsen för artiklar riktade till medarbetare.

  • Rådet stödjer en större effektivitet i infrastrukturen för att möjliggöra att göra mer, även när detta betyder att vi rör oss bort från infrastruktur som vi driver eller underhåller själva.

  • Fedoraprojektet vill driva vidare programvara med fri och öppen källkod och som en pragmatisk sak inser vi att en del infrastrukturbehov kan skötas bäst genom att använda stängd källkod eller icke-fria verktyg idag. Därför är rådet villigt att acceptera stängd källkod eller icke-fria verktyg i Fedoras infrastruktur där verktyg med fri och öppen källkod inte är ett praktiskt alternativ.

  • Eftersom vi värderar deltagande över strikt byråkrati (Grunden ”vänner”!) kan kandidater till Fedoras val accepteras även inom en rimlig frist efter tidsgränsen. Dock, var medveten om att dett kan betyda att man missar intervjuer i Fedora Magazine, stormöten och andra tillfällen att driva kampanj.

  • Rådet har inga invändningar mot att evenemang hålls i det lokala språket eller på engelska, och separata evenemang kan hållas om det finns flera grupper av intressenter. Vi uppmuntrar att evenemangsorganisatörer anger språket för sitt evenemang.

  • Budget allokerad tipp $150-arrangemangsprogrammet som inte använts kommer att dras in i rådets budget vid slutet av varje fiskalt kvartal.

  • Fedorarådet kan besluta att dra tillbaka Fedoras stöd från evenemang eller andra aktiviteter som innebär finansiellt stöd eller användning av Fedoravarumärken när det anser att deltagande inte ligger i Fedoraprojektets intresse. Beslut att dra tillbaka stöd kommer att publiceras på platser som normalt används för rådets beslut. Överväganden och resonamang bakom beslutet skall i möjligaste mån vara publik. Rådet kommer samarbeta med den kommitté/grupp som är inblandade i evenemanget i fråga och säkerställa att deras synpunkter beaktas.