Process för att befordra en Fedoraleverabel till utgåva

Fedorautgåvor är kuraterade uppsättningar paket, instruktioner och konfiguration och artifakter byggda från dessa delar, som siktar ett specifikt, målinriktat användningsfall. Utgåvorna är de primära resultaten som de flesta Fedoraanvändare uppmuntras att använda och leds till via hämtningssajten.

Detta dokument beskriver processer för att befordra en befintlig Fedoraleverabel till utgåvestatus.

Förutsättningar

 • Kandidatutgåvan måste stödjas av en grupp som håller regelbundna publika möten

 • Kandidatutgåvan måste få godkännande av varumärket från Fedorarådet. Om detta innebär en namnändring eller ett nytt namn (t.ex. ”Fedora Bilverslue”), planera då tid för den juridiska granskningen.

 • Kandidatutgåvan måste ha ett produktkravsdokument (PRD) (exempel). PRD:n används av andra grupper inom Fedora (till exempel: QA-gruppen använder den för att skapa kriterier och testfall för utgåvor, marknadsföringsgruppen använder den för att utveckla stöd och positionering). PRD:n måste innehålla:

  • Målmarknad, inklusive nyckelanvändningsfall och målgrupper

  • Grundtjänster och -funktioner

  • Grundprogram

  • Unika policyer för installation, uppdateringar, etc.

  • Omfattning av hårdvarustöd (inklusive vad som uttryckligen inte stödjs)

  • Producerade leverabler, och huruvida eller inte de skall övervägas blockera en utgåva

 • Kandidatutgåvan kan ha en teknisk specifikation (exempel) som ger ytterligare detaljer om de specifika funktionerna som beskrivs i PRD:n.

Det är till hjälp att ha någon i gruppen som är avdelad för att hantera byråkratiska uppgifter

Process

När alla förutsättningarna har mötts skickar gruppen in befordran som en System-Wide Change. Detta säkerställer att utgåveteknikerna, FESCo och gemenskapen i stort har möjlighet att ge kommentarer. Det medför också att befordran kan komma att bli fördröjd till nästa utgåva om de lämpliga stöddelarna inte finns på plats i tid för beta- eller GA-frysningarna.

Före man skickar in ändringsförslagen skall följande uppgifter utföras:

 • Granska testfall och utgåvekriterier med QA. QA-gruppen kommer skapa utkast till testfall och utgåvekriterier baserat på PRD:n. Dock måste utgåvegruppen verifiera att dessa är korrekta. Utgåvegruppen kan välja att utse en person att vara kontakten med QA-gruppen.

 • Arbete med utgåveteknik. Utgåvegruppen skall arbeta med utgåveteknik på hur de planerar att sätta samman den nya utgåvan, utgåveprocessen, spegelsynkroniseringsplatsr, eventuella ändringar som behövs i koji, bodhi eller autosignering.

Efter att ändringsförslaget godkänts skall följande ytterligare uppgifter fullgöras senast till betafrysningen, vilket skall betraktas som tidsgränsen för möjligheten för ändringen. Observera att dessa uppgifter bör startas så tidigt som möjligt.

 • Begär designleverabler. Om anpassad grafik för webbsajten, klistermärken, et cetera behövs skall utgåvegruppen kontakta designgruppen så snart som möjligt.

 • Tillhandahåll uppdaterat webbsajtsinnehåll. Utgåvegruppen skall skicka text, grafik och skärmdumpar till webbsajtgruppen så snart som möjligt för att säkerställa att getfedora.org kommer vara aktuell på utgivningsdagen.

 • Meddela dokumentations- och översättningsgrupperna. Utgåvegruppen skall låta dokumentationsgruppen få veta om några uppdateringar eller ny dokumentation behövs. Utgåvegruppen skall även informera översättningsgruppen om inkommande webbsajts- och dokumentationsuppdateringar så att de kan förbereda att översätta före utgivningen.

 • Leverera marknadsföringspuffar. Utgåvegruppen skall skicka grundläggande reklamtexter till marknadsförings- och magasinsgrupperna. Detta kommer göra att tillkännagivandet av utgivningen, et cetera kan inkludera meningsfull information om den nya utgåvan. Utgåvegruppen kan fundera över att skriva en eller flera fullständiga artiklar till Fedora Magazine för att stödja utgåvan.

Historik

Denna policy godkändes i rådsärende nr. 296.