وبگاه‌های فدورا

پروژه وبگاه‌های فدورا حضور و تجسم برخط پروژه را مدیریت و نگهداری می‌کند. در بین سایر چیز‌ها، تیم:

  • برای ساختن وب‌گاه‌هایمان با تیم طراحی فدورا همکاری تنگاتنگی داریم تا وب‌گاه‌ها حاوی زیبایی بصری، کاربری آسان و قابل استفاده برای عموم باشند، و تجربه خوبی برای کاربران و مشارکت‌کننده‌های قدیم و جدید به ارمغان آورند.

  • همکاری تنگاتنگی با تیم ترجمه فدورا وجود دارد تا این تضمین حاصل شود که وب‌گاه‌ها به زبان‌های مختلف قابل ترجمه هستند.

  • نگهداری محتوای وب‌گاه‌ها، به‌روزرسانی آن در صورت لزوم و در موقع انتشار‌ها، ویرایش‌های جدید، چرخش (اسپین)های جدید و غیره.

  • معمولا یک عضو دارد (خواه از طراحی و با وب‌گاه‌ها) که بر کرسی کمیته Mindshare فدورا. می‌نشیند.

These nice people helped write this page:

ریک الرود؛ رایان لرچ, {author_2}

Want to help? Learn how to contribute to Fedora Docs.