Fedoras gruppkatalog

För att ge insyn i vilka grupper det finns och är aktiva inom Fedora beslutade rådet att sköta en katalog som kontrolleras regelbundet. Rådsrepresentanter är ansvariga för att återkommande utvärdera grupperna inom sitt område (D&I, Engineering och Mindshare). ”Grupper” skall förstås som en övergripande term för grupperingar inom Fedora som kan kalla sig själva ”Special Interest Groups (SIGs)”, ”Working Groups” eller något annan liknande term.

Avsikt

Gruppkatalogen är avsedd att synliggöra: 1. vilka grupper som är aktiva i gemenskapen och 2. hur man kan kontakta dem. Fedora är en stor gemenskap med många olika aktiviteter, och katalogen kommer hjälpa befintliga och potentiella gemenskapsmedlemmar att hitta gruppen de letar efter. Att ha återkommande kontroller hjälper till att säkerstäla att informationen är riktig och att vi inte pekar folk mot grupper som inte längre är aktiva.

Avsikten är inte att öka den administrativa bördan på grupper eller att höja tröskeln för att starta en grupp. Avsikten är inte att säga ”om man inte är listad får man inte vara en grupp inom Fedora”. Dock kan förekomst i katalogen användas av andra grupper för att utvärdera finansiering eller arbetsbegäranden (t.ex. webbsajtarbete eller designtillgångar).

Innehåll

Grupper bör lista följande information i formatet som anges av mallen:

  • Gruppnamn

  • Gruppsammanfattning

  • Gruppens webbplats

  • Gruppstatus (aktiv eller inaktiv)

  • Gruppens föredragna asynkrona kommunikationskanal (t.ex. e-postlista, forumkategori, etc.)

  • Gruppen föredragna synkrona kommunikationskanal (t.ex. IRC-kanal, Telegram-rum, etc.)

  • Gruppens ärendehanterare

  • Gruppens möten (helst en länk till en Fedcal-händelse, alternativt en statisk dag och tid)

  • Ytterligare information gruppen önskar publicera i katalogen

Det är väntat att inte alla grupper kommer ha svar på ovanstående. De skall ges när de finns.

Innehåll kan lagras i förrådet council-docs om gruppen inte har sitt eget dokumentationsförråd. Om en grupp har sitt eget dokumentationsförråd kan innehållet sparas i det förrådet så att det kan användas för att visa gruppens egen dokumentation. Detta gör det möjligt att ha en enda källa till sanningen och förhindrar innehållet från att divergera.

Ansvar

Grupper är ansvariga för att se till att deras poster är aktuella.

Representanterna för mångfald & inkludering, teknik och mindshare i Fedorarådet är ansvariga för att se till att grupper som faller inom deras område håller informationen aktuell och att ta bort grupper som inte verkar vara aktiva. De är inte ansvariga för att tillhandahålla informationen. Reresentanter kan delegera delar av sina områden som de tycker är lämpligt. Kontroller kan göras när som helst, men bör åtminstone göras runt tidpunkten för avgrening av varje utgåva.

Mekanism

Gruppinformationsfiler

Katalogen förutsätter en fil som innehåller informationen om gruppen. Den föreslagna namnkonventionen är NAMN_team_info.adoc, men ett godtyckligt giltigt filnamn är acceptabelt. Filen kan lagras i gruppens eget dokumentationsförråd eller i förrådet council-docs. Se exampelmallen för format och struktur.

Visa katalogen

Grupper kommer dyka upp i katalogen om gruppens informationsfil inkluderas i katalogen {engineering,mindshare}/modules/ROOT/pages/index.adoc i förrådet council-docs. Efter att ha`include`:at informationsfilen, måste indexsidan inkludera filen team_render.adoc som definierar hur den skall visas.

Återanvändning av data på gruppsidor

Grupper kan inkludera sin fil NAMN_team_info.adoc på sina sidor, och sedan använda {team_name}, {team_summary} etc. var som helst på sidan.