Fedorarådets stadga

council logo 500px

Fedorarådet är toppnivåorganet för gemenskapens ledarskap och styrning. Det är ansvarigt för förvaltningen av Fedoraprojektet i sin helhet, och stödjer hälsan och tillväxten av Fedoragemenskapen.

Rådet är sammansatt av en blandning av representanter från olika områden inom projektet, namngivna roller som utses av Red Hat, och ett variabelt antal platser kopplat till projektmål på medellång sikt. Beslut tas genom en ”konsensusprocess”, i vilken vi arbetar tillsammans som en gemensam grupp för att hitta delade lösningar och hantera bekymmer, med ett fokus på att utgöra en röst snarare än maktbalans.

Rådet är ytterst ansvarigt för Fedoraprojektet som en helhet, och svarar för att ge råd till och utöva tillsön över andra styrorgan och grupper inom Fedora vid behov.

Ansvar

Rådet är ansvarigt för ärenden av strategisk betydelse för Fedora som kräver ett ledarskap och koordinering över de olika grupperna och undergrupperna för att uppnås.

Dess primära roll är att identifiera målen på kort, medel och lång sikt för Fedoragemenskapen och att organisera och möjliggöra projekten för att på bästa sätt uppnå dem. Detta är gjort i konsultation med hela Fedoragemenskapen genom en öppen, publik diskussion.

Rådet styr över Fedoras finansiella resurser, arbetar med våra sponsorer för att etablera en årlig budget som allokeras för att stödja Fedoras initiativ, inklusive Fedoraambassadörer, Fedorahanterade evenemang, och andra aktiviteter som främjar projektets mål.

Rådet bestämmer även i ärenden gällande användningen av Fedoras varumärken, är ansvarigt för det slutliga avgörandet av klagomål som gäller projektpolicyer och för att lösa tvister som eskaleras från andra kommittéer och undergrupper, och kan hantera känsliga legala eller personliga ärenden som kräver undersökningar och diskussion för att skydda Fedoraprojektets och dess sponsorers intressen.

Ta beslut

Konsensusstyrt beslutsfattande syftar till:

  • Söka samförstånd: en konsensusstyrd beslutsfattandeprocess försöker att hjälpa alla att få vad de önskar.

  • Samarbeta: deltagare bidrar till ett gemensamt förslag och formar det till ett beslut som möter intresset hos alla gruppmedlemmar så långt som möjligt.

  • Samverka: deltagara i en effektiv konsensusprocess skall sträva efter att nå det bästa möjliga beslutet för gruppen och alla dess medlemmar, snarare än att slåss för personliga preferenser.

  • Jämlikhet: alla medlemmar i ett konsensusdrivet beslutsfattande organ skall ges, så långt som möjligt, lika stort bidrag till processen. Alla medlemmar har möjligheten att presentera och komplettera förslag.

  • Inkludering: så många intressenter som möjligt skall vara inblandade i den konsensusdrivna processen för beslutsfattande.

  • Deltagande: konsensusprocessen skall aktivt fråga efter inlägg och deltagande från alla beslutsfattare

Många grundläggande beslut görs genom en process känd som ”lat godkännande”, i vilket allmänt samtycke antas om inte giltiga invändningar görs inom en viss tidsperiod — i allmänhet tre till sju dagar, men tidsramen skall anges varje gång och skall stå i proportion till åtgärdens inverkan. Denna process används för beslut med kortsiktiga konsekvenser och som enkelt kan upphävas. Alla projektmedlemmar kan be om att tidsgränsen förlängs eller att beslutet eskaleras till att kräva fullständig enighet.

Viktigare beslut görs genom en process av fullständig enighet. För att godkännas måste dessa beslut få tre positiva röster (+3) och inga negativa röster (-1). En negativ röst stoppar omedelbart processen och kräver diskussion. Därför måste, för att vara giltiga, negativa röster stödjas med en specifik invändning mot förslaget, och förslag på vad som skulle kunna ändras för att göra förslaget acceptabelt. En röst av ”0” används ibland för att indikera avvikande åsikt men beredskap att stå åt sidan; detta bör också åtflöljas av en förklaring.

Denna modell stämmer med Fedoras grundvärde ”Friends/Vänner”, vilket kräver att man hittar acceptabla konsensusbeslut för att tjäna intresset av att främja fri programvara. Det fungerar för att vi arbetar tillsammans i en gemenskap av ömsesidig respekt även när vi är oense.

I allmänhet sköter rådet sina ärenden i en publik diskussion, och alla medlemmar av Fedoraprojektet kan ge negativa eller positiva röster. Det är ådets skyldighet att ta i beaktande bekymmer som höjs på detta sätt, men endast rådets medlemmars röster är bindande i den slutliga sammanräkningen.

När enighet inte kan nås får rådet be Fedoraprojektets ledare att besluta om ett avgörande. En sådan begäran kan göras när ärenden som leder till negativa röster är olösta och alla rådsmedlemmar är överens om att rådet är fastlåst, eller om dispyten inte lösts upp efter fjorton dagar och en enkel majoritet av rådets medlemmar är för en sådan begäran.

Sammansättning

Syftesledare

På en löpande basis, inklusive sessioner på Flock och i publika nätmöten, kommer rådet identifiera två till fyra nyckelsyften för gemenskapen med en tidsram på ungefär arton månader, och utse ”målledare” för varje mål. Dessa kommer fungera som extra rådsmedlemmar, med bindande röster endast vid angelägenheter som gäller deras specifika område.

Varje syfte kommer dokumenteras med mätbara mål, och syftesledarna är ansvariga för att koordinera ansträngningarna för att nå dessa mål, utvärdera och rapportera om framsteg, och att arbeta regelbundet med alla relevanta grupper inom Fedora för att säkerställa att framsteg görs.

Representanter

Rådet har också fyra positioner för representanter, en teknikrepresentant, en mindshare-representant och två valda representanter.

”Teknik” och ”mindshare” är breda områden som grovt sett omfattar två av de viktigare aktivitetsområdena inom Fedora. Teknik är det tekniska arbetet som har att göra med att bygga och ge ut operativsystemet Fedora och infrastrukturen som hänger ihop med det. Mindshare inkluderar marknadsföring, design och Fedoraambassadörerna — huvudsakligen aktiviteter som händer mellan Fedora och världen utanför, där distributionens utgåvecykel fungerar som en drivkraft, inte saker som arbetas med.

Teknik- och mindshare-representanternas ansvar är att representera sina respektive områden kollektivt, inte att bara vara en individuell röst som råkar vara invald av någon delmängd av Fedora. De väljs av medarbetare som är aktiva inom dessa områden, i enlighet med reglerna från Fedoras teknikstyrningskommitté (FESCo) respektive Mindshare-kommittén.

De valda positionerna täcker alla Fedoras underprojekt som inte är under teknik- eller mindshare-baneren, och gemenskapen i stort. Ett specifikt ansvar är att vara en röst för individuella medarbetare i Fedoraprojektet. Varje representant kommer också arbeta för specifika mål som hon eller han tar med till rådet och som uppmärksammas under valprocessen.

Val hålls två gånger per år, i samband med den gemensama Fedoravalcykeln. En plast väljs vid varje val, och varje position har en mandatperiod på två val (ungefär ett år). Ingen person som för närvarande har en annan position inom rådet kan väljas. Om en position blir vakant kommer rådet arrangera med en tillfällig ersättare.

Utsedda ledarskapspositioner

Fedoraprojektets ledare

Fedoraprojektets ledare tjänstgör som ordförande för rådet, organiserar diskussionsagendor, tar upp ärenden till behandling, och främjar till konsensusprocessen. Han eller hon är ansvarig för framgången inom alla delar av projektet, men är inte en despot, upplyst eller inte. FPL tjänstgör ofta som det synliga ansiktet och kollektiva rösten för projektet, och har en motsvarande skyldighet att lyssna på, förstå och rättvist representera de kollektiva synpunkterna och behoven hos projektmedarbetare och -intressenter.

Fedoraprojektets ledare är anställd av Red Hat på förslag och godkännande från rådet.

Fedoragemenskapens koordinator för aktiviteter och påverkan

Fedoragemenskapens koordinator för åtgärder och påverkan (FCAIC) tar initiativ för att utöka Fedoras användar- och utvecklargemenskaper, och att göra interaktionen Red Hat / Fedora ännu mer öppen och positiv. Fedoragemenskapens budget kommer till oss från Red Hats kontor för öppen källkod, och denna position underlättar beslutsfattandet om hur man bäst fokuserar den för att möta våra kollektiva mål.

Övriga platser

Som med syftesledare är de nästa två utsedda positionerna övriga platser. De är avsedda att ha en avsevärd positiv påverkan på projektet i sin helhet, men för att minimera det övergripande inflytandet av utsedda positioner gentemot dem som väljs av gemenskapen förväntas deras röster i konsensusprocessen att vara relaterade till området för respektive roll.

Mångfalds- & inkludringsgruppens representant

Fedoras mångfalds- & inkluderingsgruppen arbetar med initiativ för att bedöma och främja jämlikhet och inkludering inom Fedoras medarbetar- och användargemenskaper, och hjälper till att utarbeta projektstrategin i mångfaldsärenden. Mångfaldsgruppens representant kopplar ihop gruppens arbete med rådet.

Denna position utses av medlemmar av Fedoras mångfalds- & inkluderingsgrupp, med godkännande från rådet.

Fedoras programchef

FPgM koordinerar planeringen och schemaläggningen av Fedorautgåvor, och följer upp ändringar och funktioner under utvecklings- och testningscyklerna. Han eller hon hjälper också till med att skapa, underhålla förverkliga formella, repeterbara Fedoraprocesser. Dessutom tjänstgör FPgM som journalförare och sekreterare vid Fedorarådets möten.

Denna plats finansieras och anställs av Red Hat, med godkännande från rådet.

Avslutning

Möten

Fedorarådet drivs inte via möten eller inrapporterade problem, men det håller regelbundna IRC-möten för att diskutera aktuella ärenden, för att reda ut eventuellt utestående som snabbt kan redas ut, och för att säkerställa att inget viktigt faller mellan stolarna. Alla medlemmar förväntas regelbundet berätta vad som pågår inom sitt område, via bloggpubliceringar eller andra publika uppdateringar.

Dessutom kommer Fedoraprojektets ledare avsätta regelbundna tillfällen på IRC för möten med gemenskapen. Närvaro är inte obligatoriskt för alla medlemmar, men det uppmuntras.

Öppenhet

Den generella policyn för Fedorarådet är att som standard vara öppet. Möten hålls i en publik IRC-kanal, och är öppna för alla Fedoras användare och medarbetare. Diskussioner hålls i en publik sändlista som är öppen för alla prenumeranter, och formella beslut noteras i ett publikt ärendehanteringssystem.

Ibland, när personliga, privata eller känsliga ärenden behöver diskuteras kan ett telefonsamtal användas. En privat sändlista och ärendehanteringsinstans finns också för dessa situationer, men den kommer också bara användas just för dessa ovanliga fall.

Tidsåtagande

Att tjänstgöra i Fedorarådet är ett signifikant åtagande i tid och energi. Arbetsbelastningen för de olika rollerna kommer variera, men var och en kommer kräva ett antal timmar varje vecka och i de flesta fall, ju mer, dess bättre kan rådsmedlemmen göra jobbet fullt ut.

Vi förstår att de flesta medlemmar av Fedoragemenskapen har inte lyxen av att kunna arbeta för Fedora på heltid eller som en del av en avlönad tjänst. Tidsåtagandet som krävs för dessa roller kommer helt enkelt från vad som krävs för att leda ett stort projekt som Fedora, och är inte avsett som en artificiell gräns för vem som kan delta. Vi vet att det kan vara en praktisk begränsning, och av det skälet är rådet ansvarigt för att ta emot, erkänna, vara tillgänglig för och på ett meningsfullt sätt belöna bidraget från medarbetare som erbjuder sin individuella tid.

Ledningsfilosofi

För att främja fri programvara behöver vi tillhandahålla en uthållig integration av fri programvara utan genvägar. Genom att tillhandahålla ett positivt första intryck före och under installationen och verklig användning stödjer vi Fedoras rykte som en ledande och pålitlig produkt som lockar framtida användare och medarbetare. För att tillhandahålla den integrationen och upplevelsen måste vi ha en klar uppsättning av prioriteringar för att hjälpa alla medarbetare att besluta hur man skall allokera resurser och lösa konflikter. Dessa prioriteringar är inte avsedda att vara uteslutande, eller att hindra medarbetare från att arbeta med de delar av Fedora som har betydelse för dem.

Dessa prioriteter kommer ibland uppvisa gap där medarbetare behöver ytterligare assistans, och låta dem att hitta den både inom gemenskapen och genom att introducera ytterligare medarbetare för att hjälpa till, exklusivt inom sitt intresseområde om så önskas. När vi inriktar vårt fokus på vissa områden måste vi dock erbjuda möjligheter för alla medarbetare att utforska inom ramverket och våra kärnvärden utan att hindra framsteg.

Historisk notering

Den tidigare ledningsstrukturen (Fedorastyrelsen) hade fem medlemmar direkt utsedda av Red Hat och fem valda av allmänheten. Den nuvarande strukturen är mer komplicerad men har en mycket större proportion av medlemmar som är utsedda av gemenskapen genom val eller förtjänst. I den tidigare styrelsestrukturen hade Fedoraprojektets ledare en speciell vetomakt; i den nuvarande modellen kan alla röstande medlemmar blockera på ärenden, med ett giltigt skäl. FPL:en har inte något speciellt veto, men har en begränsad makt att ”lösa upp” saker om konsensus verkligen inte kan nås och ett beslut måste fattas.

Uppteckning över tidigare medlemmar

Tidigare medlemmar i Fedorarådet, tillsammans med medlemmar i den tidigare Fedorastyrelsen, är dokumenterade på sidan Historik över rådsmedlemmar.

Dikumenthistorik

Detta dokument godkändes av Fedoras projektstyrelse den 8 okt 2014 och gäller från 26 nov 2014. Alla övriga viktiga förändringar kommer att noteras här; smärre ändringar (mindre formuleringar eller formateringar etc., utan påverkan på betydelsen) går att hitta i git-förrådet för rådsdokument.

2017-11-15: Uppdatera mångfaldsrådgivaren till mångfalds- & inkluderingsgruppens representant

2017-10-20: Flytta den aktuella medlemslistan och kontaktinformationen till separata dokument.

2017-04-05: Bytte ”uppsökande” (”outreach”) till mindshare. (ärende)

2014-11-26: Ursprungligt godkännande av Fedoraprojektets styrelse (ärende)